संक्षिप्त परिचय

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ७२ बमोजिम नेपाल सरकारले निश्चित मापदण्ड पुरा भएका स्थानहरुलाई नगरपालिका घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसै अनुरुप मिति २०७१/०८/१६ गते नेपाल भरीका विभिन्न ६१ नगरपालिका सँगै साविकका लेटाङ र भोगटेनी गाउँ विकास समितिहरुलाई समेटेर लेटाङभोगटेनी नगरपालिकाको घोषणा भएको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रस्तावनामा उल्लेखित प्रावधान अनुरुप विकेन्द्रीकरणको माध्यामद्धारा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई शासन प्रकृयामा अधिकाधिक रुपमा सम्मिलित हुने अवसर जुटाउने, आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि साधनको परिचालन, विनियोजन र विकासको प्रतिफलको सन्तुलित तथा समान वितरणमा साम

वाड न : ३

Undefined