FAQs Complain Problems

राजपत्र २०७५( लेटाङ नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रसताव कार्यान्वयन ऐन,कार्य विभाजन नियमावलि,पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४,सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापन कार्यविधि,मर्मत सम्भार तथा कोष संचालन निर्देशिका )

राजपत्र २०७५( लेटाङ नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रसताव कार्यान्वयन ऐन,कार्य विभाजन नियमावलि,पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४,सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापन कार्यविधि,मर्मत सम्भार तथा कोष संचालन निर्देशिका )